URBANA OPREMA NOVI SAD – OTPAD I UPRAVLJANJE OTPADOM
15.11.2016.

 

U skladu sa svojim motom: "Želimo da uredimo prostor u kom živimo i koji volimo!" Urbana oprema doo Novi Sad ukazuje na povećanje količina otpada i njegovu štetnost po okolinu. Kroz kvalitet svojih proizvoda ali i neprekidno informisanje i edukaciju kupaca i stanovništva Urbana oprema doo želi da zaštita i čuvanje životne sredine bude navika, potreba i odgovornost svih.

 

Otpad i upravljanje otpadom

Razvojem nauke i tehnologije, razvojem velikih urbanih sredina, ubrzanim rastom broja stanovnika i zadovoljavanjem njihovih potreba, došlo je do stvaranja velike količine različitih vrsta otpada. Zbog sve značajnijih količina i štetnosti po životnu sredinu, otpad se smatra jednim od najvećih problema današnjice.

Otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom otpad se deli na: komunalni, komercijalni i industrijski. Svaki od ove tri grupe otpada, u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu može biti: inertni, neopasan i opasan.

Neopasan otpad jeste otpad koji nema karakteristike opasnog otpada, tj. ne poseduje opasna svojstva kao što su štetnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu, iritativnost, korozivnost, toksičnost, kancerogenost, mutagenost. Primeri neopasnog otpada su : papir, plastika, drvo, tekstil, staklo, obojeni metali (Cu, Al, Mg).

Pod opasnim otpadom smatra se otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U opasan otpad spadaju ulja i maziva, boje, medicinski otpad, baterije i akumulatori, EE otpad, POPs otpad.

 

Svesni smo da se količina otpada povećava, da je štetan po okolinu i smatra se jednim od velikih problema današnjice.

 

Kako smanjiti količinu otpada?

• pravilno odlagati

• reciklirati

• ponovno upotrebljavati

• poboljšati postojeće kante i kontejnere za odlaganje otpada

• učiniti da budu kontejneri budu ekološki bezbedniji, dugotrajniji i otporniji na hladnoću, hemikalije i UV zrake

• edukovati stanovništvo i brinuti o svakom čoveku

 

Želimo da uredimo prostor u kom živimo i koji volimo!

Za prikupljanje reciklažnog papira i kartona proizvodimo žičane kontejnere za papir i stacionarne kontejnere.

 

Za potrebe naših značajnih kupaca izrađujemo visokokvalitetne optimizovane kontejnere.

 

Proizvodimo standardizovane komunalne, obrtne i abroll kontejnere kao i ostalu eko opremu.

Pažljivo i odgovorno i u dogovoru sa kupcima može se stvoriti proizvod koji će obezbediti obostrano zadovoljstvo i kvalitet.

 

Želimo da zaštita i čuvanje životne sredine bude navika, potreba i odgovornost svih nas!

 

Informacije o kompaniji Urbana oprema doo na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>