Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

POSLOVNE AKTIVNOSTI

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST HOLDING KOMPANIJA

Šifra delatnosti: 642000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave ''držanjem'' sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.

PRAVNI POSLOVI

Šifra delatnosti: 691000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima: davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima; davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima; davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima - konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata: ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata; sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima; sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo - ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke

RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I REVIZORSKI POSLOVI; PORESKO SAVETOVANJE

Šifra delatnosti: 692000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju - izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja - reviziju finansijskih izveštaja - pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza - savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

UPRAVLJANJE EKONOMSKIM SUBJEKTOM

Šifra delatnosti: 701000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime; sprovođenje strategijskog ili organizacionog planiranja i donošenje odluka koje se odnose na ekonomski subjekt; obavljanje kontrole i vođenje svakodnevnih poslova međusobno povezanih jedinica. Ovde spada i upravljanje ekonomskim subjektom: - iz njegovog sedišta - iz centralnih odeljenja - iz područnih i regionalnih odeljenja - iz podružnica

DELATNOST KOMUNIKACIJA I ODNOSA S JAVNOŠĆU

Šifra delatnosti: 702100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći u vezi s komuniciranjem i odnosima s javnošću, uključujući lobiranje za druge subjekte.

KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI S POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM

Šifra delatnosti: 702200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole. Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa: - izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole - davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.

ARHITEKTONSKA DELATNOST

Šifra delatnosti: 711100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na: - izradu nacrta i planova projekata - urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika

INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE

Šifra delatnosti: 711200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa: mašinama i procesima; projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj; projektima upravljanja vodama - izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema - izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd. - geofizička, geološka i seizmološka merenja - geodetske aktivnosti: premeravanje granica i terena; hidrološko merenje; podzemno merenje; pružanje kartografskih informacija

TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZE

Šifra delatnosti: 712000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući: - ispitivanje akustike i vibracije - ispitivanje sastava i čistoće minerala itd. - higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane - ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr. - ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti - ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd. - radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja - analizu nedostataka - ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd. - izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd. - izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica - periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila - ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.) - rad policijskih laboratorija

DELATNOST REKLAMNIH AGENCIJA

Šifra delatnosti: 731100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju. Obuhvata: - kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima - kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd. - reklamiranje iz vazduha - distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka - uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala - upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači: promovisanje proizvoda; marketinške aktivnosti na mestu prodaje; neposredno reklamiranje putem pošte; marketinško savetovanje

MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE

Šifra delatnosti: 731200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOG MNJENJA

Šifra delatnosti: 732000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - istraživanje potencijala tržišta, obaveštenosti, prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovnih navika potrošača u cilju promocije, prodaje i razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući i statističku analizu rezultata - ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihovu statističku analizu

SPECIJALIZOVANE DIZAJNERSKE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 741000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - modno dizajniranje tkanina, odeće, obuće, nakita, nameštaja (i ostalu unutrašnju dekoraciju) i ostalih modnih proizvoda za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu - industrijski dizajn, tj. kreiranje i razvoj dizajna i kriterijuma koji poboljšavaju upotrebnu vrednost i izgled proizvoda, uključujući određivanje vrste materijala, konstrukcije, mehanizma, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, uzimajući u obzir osobine i potrebe ljudi, bezbednost, zahteve tržišta i efikasnosti u proizvodnji, dostavljanju, korišćenju i održavanju - grafičko dizajniranje - unutrašnje dekorisanje

PREVOĐENJE I USLUGE TUMAČA

Šifra delatnosti: 743000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

OSTALE STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 749000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju. Obuhvata: - posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina - posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent - procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.) - računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe - prognozu vremena - davanje saveta u vezi sa bezbednošću - davanje agronomskih saveta - davanje ekoloških saveta - davanje ostalih saveta - davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem - aktivnosti kvantitativnih procenitelja - aktivnosti koje obavljaju agenti i agencije u interesu pojedinaca, i to u vezi sa dobijanjem angažmana na snimanju filmova, pozorišnih predstava ili u okviru drugih zabavnih i sportskih priredbi, plasiranja knjiga, dramskih predstava, umetničkih dela, fotografija i sl.

IZNAJMLJIVANJE I LIZING AUTOMOBILA I LAKIH MOTORNIH VOZILA

Šifra delatnosti: 771100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila: putničkih vozila ili drugih lakih motornih vozila bez vozača (nosivosti do 3,5 t).

IZNAJMLJIVANJE I LIZING KAMIONA

Šifra delatnosti: 771200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila: - kamiona, prikolica i teških motornih vozila (nosivosti preko 3,5 t) - rekreativnih vozila

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA REKREACIJU I SPORT

Šifra delatnosti: 772100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport: - brodova, čamaca i jedrilica - bicikala - ležaljki i suncobrana za plažu - druge sportske opreme - skija

IZNAJMLJIVANJE VIDEO-KASETA I KOMPAKT-DISKOVA

Šifra delatnosti: 772200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje video-kaseta, ploča, CD-ova, DVD-ova i dr.

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OSTALIH PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

Šifra delatnosti: 772900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport): - tekstila, odevnih predmeta i obuće - nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa - nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima - knjiga, novina i časopisa - mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu) - cveća i biljaka - elektronske opreme u domaćinstvu

IZNAJMLJIVANJE I LIZING POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I OPREME

Šifra delatnosti: 773100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo bez rukovaoca: - iznajmljivanje proizvoda kao što su poljoprivredni traktori i dr.

IZNAJMLJIVANJE I LIZING MAŠINA I OPREME ZA GRAĐEVINARSTVO

Šifra delatnosti: 773200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, i to: - kranova - skela i radnih platformi, ne uključujući montažu i demontažu

IZNAJMLJIVANJE I LIZING KANCELARIJSKIH MAŠINA I KANCELARIJSKE OPREME (UKLJUČUJUĆI RAČUNARE)

Šifra delatnosti: 773300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme bez rukovaoca: - računara i računarske opreme - mašina za umnožavanje, pisaćih mašina i mašina za obradu teksta - računovodstvenih mašina i opreme (registar-kasa, elektronskih kalkulatora itd.) - kancelarijskog nameštaja

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA VODENI TRANSPORT

Šifra delatnosti: 773400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport bez rukovaoca: - iznajmljivanje komercijalnih čamaca i brodova

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OPREME ZA VAZDUŠNI TRANSPORT

Šifra delatnosti: 773500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata iznajmljivanje i lizing vazdušnih saobraćajnih sredstava bez posade, i to: - aviona - balona s pogonom na topli vazduh

IZNAJMLJIVANJE I LIZING OSTALIH MAŠINA, OPREME I MATERIJALNIH DOBARA

Šifra delatnosti: 773900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra: motora i turbina; alatnih mašina; opreme za rudarstvo i naftna polja; profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme; opreme za filmsku produkciju; merne i kontrolne opreme; ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina - iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača: motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.; železničkih vozila - iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera - iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja) - iznajmljivanje ostalih kontejnera - iznajmljivanje paleta

LIZING INTELEKTUALNE SVOJINE I SLIČNIH PROIZVODA, AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Šifra delatnosti: 774000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine (izuzev autorskih dela kao što su knjige ili softveri) - primanje naknade ili licencne isplate za korišćenje: patenata; žigova; prava za eksploataciju i istraživanje rudnih nalazišta; franšiznih ugovora

DELATNOST AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Šifra delatnosti: 781000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje (upućivanje) i zapošljavanje kandidata.  Obuhvata: - pronalaženje radnika, aktivnosti u vezi sa izborom kandidata za upućivanje poslodavcu i zapošljavanje, uključujući pronalaženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca - agencije i biroe za audiciju - delatnost agencija za zapošljavanje preko interneta

DELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Šifra delatnosti: 782000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđivanje radnika klijentima za određeni period, kao dopunu ili privremenu zamenu radne snage klijenta, gde su zaposleni pojedinci stalno zaposleni u jedinicama za privremeno pružanje usluga. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu ne vrše direktan nadzor nad svojim zaposlenima koji rade na radnim mestima na koje ih raspoređuje klijent-poslodavac.

OSTALO USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA

Šifra delatnosti: 783000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđivanje ljudskih resursa za potrebe klijenata. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu predstavljaju poslodavce zaposlenih i u vezi su sa isplatom zarada, oporezivanjem, ostalim fiskalnim pitanjima i pitanjima u vezi sa ljudskim resursima, ali nisu odgovorne za upravljanje i nadzor nad zaposlenima. Obezbeđivanje ljudskih resursa obično se obavlja na dugoročnoj osnovi. Ovde svrstane jedinice obavljaju veliki broj zadataka koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.

DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Šifra delatnosti: 801000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata jednu ili više sledećih usluga: zaštitu i patroliranje, prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa. Obuhvata usluge: - korišćenja blindiranih vozila - obezbeđivanja telesne zaštite - korišćenja detektora laži - uzimanja otisaka prstiju - zaštite

USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA

Šifra delatnosti: 802000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje - postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.

DELATNOST POZIVNIH CENTARA

Šifra delatnosti: 822000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - centre za dolazne pozive, gde na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrisani računsko-telefonski sistemi, interaktivni govorni sistemi ili slične metode za primanje narudžbina, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na pitanja kupaca ili rešavanje žalbi - centre za izlazne pozive, gde se koriste slične metode za prodaju i promociju robe i usluga potencijalnim potrošačima i sprovode istraživanja ili ispitivanje javnog mnjenja i obavljaju slične aktivnosti za korisnike

ORGANIZOVANJE SASTANAKA I SAJMOVA

Šifra delatnosti: 823000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.

DELATNOST AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I KREDITNIH BIROA

Šifra delatnosti: 829100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja, kao što su usluge naplate menica i dugovanja - pribavljanje obaveštenja o kreditnoj sposobnosti i istoriji zaposlenja klijenta i kreditnoj sposobnosti jedinica, kao i davanje tih obaveštenja finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procene kreditne sposobnosti tih osoba i jedinica

OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU

Šifra delatnosti: 829900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su: - obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge - simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa - usluge pripreme bar koda - usluge obeležavanja bar kodom - očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd. - usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate - usluge naplate parkinga - aktivnosti samostalnih voditelja aukcija - usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.) - nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja