Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

IZDAVAŠTVO I ŠTAMPA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DISTRIBUCIJA ŠTAMPE

Šifra delatnosti: 464920 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

IZDAVANJE ČASOPISA I PERIODIČNIH IZDANJA

Šifra delatnosti: 581400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje: - časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje - pregleda radijskog i televizijskog programa

IZDAVANJE IMENIKA I ADRESARA

Šifra delatnosti: 581200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi. Obuhvata izdavanje: - adresara - telefonskih imenika - ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.

IZDAVANJE KNJIGA

Šifra delatnosti: 581100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje: - knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu - brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija - atlasa, mapa i karata - enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)

IZDAVANJE NOVINA

Šifra delatnosti: 581300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje.

IZDAVANJE OSTALIH SOFTVERA

Šifra delatnosti: 582900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun: operativnih sistema; poslovnih i drugih aplikacija.

IZDAVANJE RAČUNARSKIH IGARA

Šifra delatnosti: 582100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izdavanje računarskih igara za sve platforme.

KNJIGOVEZAČKE I SRODNE USLUGE

Šifra delatnosti: 181400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - završne postupke posle štampe, povezivanje knjiga, brošura, magazina i kataloga različitim tehnološkim postupcima, sečenje, presavijanje, koričenje, finalno povezivanje (i plastikom) - pripremu i izradu glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda - završne radove na slaganju štampanih listova u knjige, brošure, magazine, kataloge i dr., koji se obavljaju savijanjem, sastavljanjem, prošivanjem, tutkalisanjem, lepljenjem, opšivanjem i dr.; zlato-tisak - završne radove na štampanom papiru ili kartonu kao što su poslovni formulari, etikete, kalendari, reklamni materijali, prospekti i dr., koji se obavljaju savijanjem, lepljenjem, bušenjem, perforiranjem, modeliranjem u reljefu, prevlačenjem plastikom i dr. - završne radove na CD-ovima i DVD-ovima - ostale završne radove (bojenje, utiskivanje, markiranje) - završne poštanske usluge (standardizovanje i priprema koverata)

OSTALA IZDAVAČKA DELATNOST

Šifra delatnosti: 581900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izdavanje (uključujući on-line): kataloga; fotografija, gravira i razglednica; čestitki; formulara; postera i reprodukcija umetničkih dela; reklamnog materijala; ostalog štampanog materijala - izdavanje statističkih i drugih informacija

OSTALO ŠTAMPANJE

Šifra delatnosti: 181200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno - štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira, registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima; - štampanje etiketa, „pametnih“ kartica i nalepnica - direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama)

ŠTAMPANJE NOVINA

Šifra delatnosti: 181100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata štampanje novina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno.

TRGOVINA REPROMATERIJALOM ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU

Šifra delatnosti: 467630 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA

Šifra delatnosti: 182000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - umnožavanje zvučnih zapisa - umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera - umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake

USLUGE PRIPREME ZA ŠTAMPU

Šifra delatnosti: 181300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje - oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu - pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima - pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu - računarsko oblikovanje proizvoda za štampu - pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni) - pripremu za reljefno štampanje - graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure - pripremu litografičkih ploča - grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl. - proizvodnju reprografskih proizvoda - oblikovanje štampanih proizvoda, korekcija i sl.