Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

KULTURA, UMETNOST I INFORMISANJE

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST BOTANIČKIH I ZOOLOŠKIH VRTOVA I ZAŠTITA PRIRODNIH VREDNOSTI

Šifra delatnosti: 910400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnost botaničkih i zoološih vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu - upravljanje zaštićenim područijima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa

DELATNOST MUZEJA GALERIJA I ZBIRKI

Šifra delatnosti: 910200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - rad muzeja svih vrsta: muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd.; prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja; ostalih specijalizovanih muzeja; muzeja na otvorenom prostoru - zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)

DELATNOST PRIKAZIVANJA KINEMATOGRAFSKIH DELA

Šifra delatnosti: 591400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - ovlašćeno prikazivanje kinematografskih dela putem odgovarajućim tehnologijama i tehničkih uređaja, dostupnog građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima - aktivnosti kino-klubova

DELATNOSTI BIBLIOTEKA I ARHIVA

Šifra delatnosti: 910100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe: pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne; izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi; prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje; pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu - aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge

DELATNOSTI KOJE SLEDE NAKON FAZE SNIMANJA U PROIZVODNJI KINEMATOGRAFSKIH DELA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Šifra delatnosti: 591200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci.

DELATNOSTI NOVINSKIH AGENCIJA

Šifra delatnosti: 639100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju medije vestima, fotografijama i reportažama.

DISTRIBUCIJA KINEMATOGRAFSKIH DELA, AUDIO-VIZUELNIH DELA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Šifra delatnosti: 591300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima - obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda

DRUGE UMETNIČKE DELATNOSTI U OKVIRU IZVOĐAČKE UMETNOSTI

Šifra delatnosti: 900200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata pomoćne aktivnosti u okviru izvođačke umetnosti, pozorišnih plesnih predstava, koncerata i operskih predstava i drugih vrsta scenskog izvođenja: - aktivnosti reditelja, producenata, scenografa i scenskih radnika, majstora svetla - aktivnosti producenata ili organizatora umetničkih događaja, sa scenskom opremom ili bez nje

EMITOVANJE RADIO-PROGRAMA

Šifra delatnosti: 601000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - emitovanje zvučnog signala preko radio-stanica i opreme za prenos radio-programa široj javnosti, mreži radio-stanica i pretplatnicima - aktivnosti radio-mreža, tj. sastavljanje i prenos radio-programa podružnicama i pretplatnicima emitovanjem preko radio-talasa, kablovske mreže ili satelita - radio-emitovanje preko interneta (radio-stanice na internetu) - integrisano emitovanje podataka i radio-programa

IZVOĐAČKA UMETNOST

Šifra delatnosti: 900100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja: - aktivnosti pozorišnih trupa, družina, orkestara ili muzičkih grupa i cirkusa - aktivnosti samostalnih umetnika kao što su glumci, plesači, muzičari i voditelji

PROIZVODNJA I EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Šifra delatnosti: 602000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kompletnog televizijskog programa jednog kanala na bazi kupljenih emisija (npr. filmovi, dokumentarne emisije itd.), sopstvenog proizvedenog programa (npr. lokalne vesti, reportaža s lica mesta), ili njihovu kombinaciju. Kompletan televizijski program može biti emitovan od strane proizvodnih jedinica ili proizveden za prenos koji obavlja treća strana, kao što su kablovske mreže ili provajderi programa satelitske televizije. Obuhvata izradu programa koji može biti opšteg tipa ili specijalizovan (posebni programi kao što su vesti, sportski programi, obrazovni programi i programi za mlade). Obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na izradu programa koji se dostavlja korisnicima besplatno i programa za koji se plaća pretplata. Uključena je i izrada programa za video-kanale po zahtevu. Uključuje i emitovanje podataka integrisano s televizijskim emitovanjem.

PROIZVODNJA KINEMATOGRAFSKIH DELA, AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Šifra delatnosti: 591100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama.

RAD UMETNIČKIH USTANOVA

Šifra delatnosti: 900400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnost koncertnih i pozorišnih dvorana i drugih umetničkih ustanova - delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara

SNIMANJE I IZDAVANJE ZVUČNIH ZAPISA I MUZIKE

Šifra delatnosti: 592000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata aktivnosti u vezi s proizvodnjom originalnih zvučnih zapisa na trakama i CD-ovima; objavljivanje, promovisanje i distribuciju zvučnih zapisa trgovini na veliko, trgovini na malo i javnosti (direktno). Te aktivnosti mogu biti integrisane ili neintegrisane sa proizvodnjom originalnih zapisa u istoj jedinici. Ukoliko nisu integrisane, jedinica koja obavlja te aktivnosti mora pribaviti prava na reprodukovanje i distribuciju originalnih snimaka. Ovde spadaju i uslužne aktivnosti prilikom snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugde, uključujući produkciju ranije snimljenog radio-programa (ne direktno). Obuhvaćene su i aktivnosti u okviru muzičkog izdavaštva, odnosno aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem autorskog prava na muzičkim delima, promociju i korišćenje tih muzičkih dela na radiju, televiziji, u filmovima, direktnim prenosima, štampanim i drugim medijima. Jedinice koje se bave tim aktivnostima mogu biti nosioci autorskog prava ili delovati kao zastupnici nosioca autorskih prava u njegovo ime. Obuhvata i objavljivanje notnih zapisa i audio-knjiga.

UMETNIČKO STVARALAŠTVO

Šifra delatnosti: 900300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr. - aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd. - aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara) - konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige

ZAŠTITA I ODRŽAVANJE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA, KULTURNO-ISTORIJSKIH LOKACIJA, ZGRADA I SLIČNIH TURISTIČKIH SPOMENIKA

Šifra delatnosti: 910300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika.