Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

OBRAZOVANJE I NAUKA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST ŠKOLA ZA VOZAČE

Šifra delatnosti: 855300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata i škole letenja, jedrenja i upravljanja brodovima, za sticanje dozvola čije izdavanje nema karakter komercijalnih potvrda i dozvola.

ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U BIOTEHNOLOGIJI

Šifra delatnosti: 721100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata istraživanja i eksperimentalni razvoj u oblasti biotehnologije: - DNK/RNK: mikrobiološka istraživanja (genomika, farmakogenomika), genetske probe, genetski inženjering, sekvenciranja/sinteze/amplifikacije DNK/RNK, analizu konvertovanja sekvenci DNK u funkcionalne proteine, i upotrebu antisense tehnologija - izgradnju proteina i drugih molekula: sekvenciranja/sinteze/inženjering proteina i peptida (uključujući velike hormonske molekule); proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, signalizacija, prepoznavanje ćelijskih receptora - gajenje i inženjering ćelija i tkiva: gajenje kulture ćelija/tkiva, inženjering tkiva (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, serumsko-imunološke vakcine, manipulacija embrionima - procese biotehnoloških tehnika: fermentaciju na osnovu upotrebe bioreaktora (bioprocesni inženjering, biološka ekstrakcija, biološka proizvodnja pulpe, biološko izbeljivanje, biološko odsumporavanje, biomedicinski preparati, biofiltriranje i fitopreparati) - izdvajanje gena i vektora RNK: gensku terapiju, virusne vektore - bioinformatiku: konstruisanje baza podataka o (genomima), proteinskim sekvencama; modeliranje kompleksnih bioloških procesa, uključujući biološke sisteme - nanobiotehnologiju: primena oruđa i procesa u nano/mikro proizvodnji za izradu sredstava koja se koriste u istraživanjima biosistema i primenjuju u proizvodnji lekova, dijagnostici itd.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM NAUKAMA

Šifra delatnosti: 722000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - istraživanje i razvoj u društvenim naukama - istraživanje i razvoj u humanističkim naukama - interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u društvenim i humanističkim naukama

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U OSTALIM PRIRODNIM I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM NAUKAMA

Šifra delatnosti: 721900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju: - u prirodnim naukama - u oblasti tehničko-tehnoloških nauka - u medicinskim naukama - u poljoprivrednim naukama - interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

OBRAZOVANJE POSLE SREDNJEG KOJE NIJE VISOKO

Šifra delatnosti: 854100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata nastavak srednjeg obrazovanja koje ne može biti smatrano za visoko obrazovanje. Na primer, naknadno srednje obrazovanje kod pripreme za visoko obrazovanje ili specijalizacija pri stručnim školama.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 852000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Osnovno obrazovanje obuhvata aktivnost koja se organizuje radi sticanja kvalitetnih znanja, umenja, veština, i formiranja vrednosti stavova iz oblasti jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti; znanja i umenja neophodnih za život i rad u savremenom društvu i sticanju osnova za dalje obrazovanje. Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa (4+4) i završava se polaganjem završnog ispita. Ovakvo obrazovanje je namenjeno deci, ali obuhvata i programe opismenjavanja koji su slični programima osnovnog obrazovanja, a namenjeni su odraslima.

OSTALO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 855900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja - akademsko tutorstvo - centre za učenje koji nude popravne kurseve - pripremne časove za polaganje ispita - učenje jezika i časove konverzacije - obuku za rad na računaru - versku pouku - obuku za spasioce na bazenima i plažama - obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju - obuku za javne nastupe - obuku u brzom čitanju

POMOĆNE OBRAZOVNE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 856000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima: - obrazovni konsalting - savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju - aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova - organizovanje programa studentske razmene

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 851000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju. Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja.

SPORTSKO I REKREATIVNO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 855100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obučavanje u sportskim aktivnostima koje je namenjeno grupama ili pojedincima a koje se obavlja u kampovima ili školama. Sportski kampovi sa obezbeđenom nastavom i prenoćištem i dnevni kampovi ovde su takođe obuhvaćeni. Obuka se može odvijati u različitim objektima, kao što su sale za trening čiji su vlasnici klijenti, zatim u obrazovnim ustanovama i drugde. Obuka svrstana u ovu grupu formalno je organizovana. Obuhvata: - sportsku nastavu (košarka, fudbal, odbojka, tenis itd.) - sportsku nastavu u kampovima - gimnastičku obuku - obuku u jahanju (akademije ili škole jahanja) - obuku u plivanju - aktivnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera - obuku u borilačkim veštinama - obuku u igranju karata (bridž) - časove joge

SREDNJE OPŠTE OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 853100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja koje stvara osnovu za permanentno obrazovanje i razvoj ličnosti i osposobljava za više obrazovne programe. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu obezbeđuju programe koji su predmetno orijentisani i koje predaju predmetni nastavnici. Različitim smerovima u opštem srednjem obrazovanju (gimnazijama) omogućava se usmeravanje i nastavak školovanja. Ovi programi pripremaju učenike za stručno obrazovanje, u smislu visokog strukovnog ili za prelaz na visoko obrazovanje (master). Završava se polaganjem opšte mature. Obuhvata srednje obrazovanje koje, po pravilu, omogućava pristup visokom obrazovanju.

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 853200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana. Obuhvata stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje.

UMETNIČKO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 855200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obučavanje za bavljenje umetničkim, glumačkim i muzičkim aktivnostima. Ustanove koje pružaju ovu vrstu obuke mogu se nazivati školama, studijama, klasama itd. Iako one obezbeđuju formalno organizovanu nastavu (uglavnom za potrebe bavljenja hobijem, u svrhe rekreiranja i samousavršavanja), nakon takve obuke ne dobija se profesionalna diploma niti diploma nekog akademskog ili drugog zvanja. Obuhvata: - obuku u sviranju klavira i drugu muzičku obuku - obuku u slikanju - plesnu obuku u plesnim studijima - obuku u glumi (osim akademija) - škole lepih umetnosti (osim akademija) - škole izvođačkih umetnosti (osim akademija) - škole fotografije (osim komercijalnih)

VISOKO OBRAZOVANJE

Šifra delatnosti: 854200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prvi, drugi i treći stepen visokog obrazovanja - škole za izvođačke umetnosti koje pružaju visoko obrazovanje