Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

RECIKLAŽA I UPRAVLJANJE OTPADOM

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DEMONTAŽA OLUPINA

Šifra delatnosti: 383100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.

PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA

Šifra delatnosti: 383200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije. Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije. Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije: - mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl. - mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona - sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila - druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje - regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma - regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina - sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.) - prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate - drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla - drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina - prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina - prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.

SANACIJA, REKULTIVACIJA I DRUGE USLUGE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Šifra delatnosti: 390000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda - dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije - dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija - čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje - odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija - ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine

SKUPLJANJE OPASNOG OTPADA

Šifra delatnosti: 381200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport. Obuhvata: - sakupljanje opasnog otpada kao što su: korišćena motorna ulja; biološki opasan otpad; nuklearni otpad; korišćene baterije - aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad

SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Šifra delatnosti: 381100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti - sakupljanje reciklabilnih materijala - sakupljanje otpada sa javnih površina - sakupljanje građevinskog otpada - sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak - sakupljanje tekstilnog otpada - aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad

TRETMAN I ODLAGANJE OPASNOG OTPADA

Šifra delatnosti: 382200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata: - rad postrojenja za tretman opasnog otpada - tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada - insineracija opasnog otpada - odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije - tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući: tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica; inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja

TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Šifra delatnosti: 382100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst: - rad deponija neopasnog otpada - odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu. - tretman organskog otpada za odlaganje

TRGOVINA NA VELIKO OTPACIMA I OSTACIMA

Šifra delatnosti: 467700 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namenjenim za reciklažu, uključujući sakupljanje, sortiranje, odvajanje i rasklapanje korišćene robe (kao što su automobili) radi dobijanja upotrebljivih delova; pakovanje i prepakivanje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnog procesa prerade - trgovinu na veliko starim papirom - demontažu automobila, računara, televizora i ostale opreme za dobijanje i preprodaju upotrebljivih delova