Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

TELEKOMUNIKACIJE

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE

Šifra delatnosti: 612000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža. Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta. Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.

KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE

Šifra delatnosti: 611000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući: upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza; upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala) - isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja - kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže - obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture

OSTALE TELEKOMUNIKACIONE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 619000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe - upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema - omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu - omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja - pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza: pružanje usluga konverzacije preko interneta - kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga

POPRAVKA KOMUNIKACIONE OPREME

Šifra delatnosti: 951200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku i održavanje komunikacione opreme kao što su bežični i mobilni telefoni, nosači modemske opreme, faks, oprema za prenos komunikacija (npr. ruteri, spojnice, modemi) dvosmerni radio, profesionalne televizijske i video kamere.

PROIZVODNJA KOMUNIKACIONE OPREME

Šifra delatnosti: 263000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kao što su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija. Obuhvata proizvodnju: - komunikacione opreme za centralne jedinice - bežičnih telefona - PBX opreme - telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice - opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača - predajnih i prijemnih antena - opreme za kablovsku televiziju - pejdžera - mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju - opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere - modema i prenosne opreme - protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici - radio i televizijskih predajnika - komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)

SATELITSKE TELEKOMUNIKACIJE

Šifra delatnosti: 613000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema. Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe. Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.

TRGOVINA NA MALO TELEKOMUNIKACIONOM OPREMOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 474200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA VELIKO ELEKTRONSKIM I TELEKOMUNIKACIONIM DELOVIMA I OPREMOM

Šifra delatnosti: 465200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima) - trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom - trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima - trgovinu na veliko štampanim kolima - trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD) - trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom