Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

ENERGIJA, SIROVINE I VODOPRIVREDA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Šifra delatnosti: 351300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata upravljanje distributivnom mrežom i distribuciju električne energije primljene od elektrana ili prenosnog sistema do potrošača.

DISTRIBUCIJA GASOVITIH GORIVA GASOVODOM

Šifra delatnosti: 352200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata distribuciju i snabdevanje gasovodnim gorivima svih vrsta gasovodom

EKSPLOATACIJA GRAĐEVINSKOG I UKRASNOG KAMENA, KREČNJAKA, GIPSA, KREDE

Šifra delatnosti: 81100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.) - lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena - eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka - eksploataciju gipsa i anhidrita - eksploataciju krede i dolomita

EKSPLOATACIJA KAMENOG UGLJA I ANTRACITA

Šifra delatnosti: 51000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja i antracita - čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita - iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija

EKSPLOATACIJA LIGNITA I MRKOG UGLJA

Šifra delatnosti: 52000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - podzemnu i površinsku eksploataciju lignita i mrkog uglja - čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara lignita i mrkog uglja

EKSPLOATACIJA MINERALA, PROIZVODNJA MINERALNIH ĐUBRIVA I HEMIKALIJA

Šifra delatnosti: 89100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju fosforita i kalijumovih soli - eksploataciju samorodnog sumpora - eksploataciju pirita i pirhotina - eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora) - eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina - eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju - eksploataciju guana

EKSPLOATACIJA NATRIJUM-HLORIDA

Šifra delatnosti: 89300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje - proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda - usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač

EKSPLOATACIJA OSTALIH NEMETALIČNIH RUDA I MINERALA

Šifra delatnosti: 89900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata eksploataciju različitih minerala kao što su: - abrazivi, azbest, fosilno brašno, grafit, talk, feldspat i dr. - drago i poludrago kamenje, kvarc, liskun i dr. - prirodni asfalt i bitumen

EKSPLOATACIJA PRIRODNOG GASA

Šifra delatnosti: 62000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju prirodnog gasa - izdvajanje kondenzata - isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika - desumporisanje gasa - utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa

EKSPLOATACIJA RUDA GVOŽĐA

Šifra delatnosti: 71000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju ruda gvožđa - procese pripreme ruda gvožđa - aglomeraciju ruda gvožđa na eksploatacionom polju

EKSPLOATACIJA RUDA OSTALIH CRNIH, OBOJENIH, PLEMENITIH I DRUGIH METALA

Šifra delatnosti: 72900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata eksploataciju i pripremu ostalih ruda crnih, obojenih, lakih, legirajućih, plemenitih i retkih metala: - mangan, hrom, titan, vanadijum, nikl, kobalt, bizmut, volfram, kalaj, bakar, molibden, olovo i cink, antimon, živa, arsen, aluminijum, litijum, rubidijum i cezijum, berilijum, stroncijum, niobijum i tantal, cirkonijum i hafnijum, skandijum, germanijum, renijum, talijum, galijum, kadmijum, indijum, selen i telur, kao i grupa elemenata retkih zemalja - zlato, srebro i platinska grupa metala (platina, paladijum, iridijum, osmijum, rutenijum i rodijum)

EKSPLOATACIJA RUDA URANA I TORIJUMA

Šifra delatnosti: 72100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma - proizvodnju žutog kolača

EKSPLOATACIJA SIROVE NAFTE

Šifra delatnosti: 61000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta - postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.) - eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte

EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA, PESKA, GLINE I KAOLINA

Šifra delatnosti: 81200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka - drobljenje i prosejavanje šljunka - eksploataciju građevinskog peska - eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina

EKSPLOATACIJA TRESETA

Šifra delatnosti: 89200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - eksploataciju treseta - primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta

POSREDOVANJE U PRODAJI GORIVA, RUDA, METALA I INDUSTRIJSKIH HEMIKALIJA

Šifra delatnosti: 461200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, uključujući đubriva.

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Šifra delatnosti: 351200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata upravljanje prenosnom mrežom i prenos električne energije do distribucionih sistema.

PROIZVODNJA DERIVATA NAFTE

Šifra delatnosti: 192000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju tečnih i gasovitih goriva i drugih proizvoda frakcione destilacije sirove nafte, bituminoznih materijala i sl. Rafinisanje nafte obuhvata jednu delatnost ili više njih, kao što su razdvajanje, destilacija i krekovanje: - proizvodnju motornih goriva (benzina, kerozina i dr.) - proizvodnju lakih, srednjih i teških goriva, rafinerijskih gasova kao što su etan, propan, butan i dr. - proizvodnju baznih mazivih ulja i masti, uključujući i one iz otpadnih ulja - proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju i prekrivanje puteva - proizvodnju raznih proizvoda poput vajt-špirita, vazelina i parafinskog voska - proizvodnju briketa od nafte - mešanje biogoriva; mešanje alkohola s naftom (gasohol)

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Šifra delatnosti: 351100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - električne energije u hidroelektranama - električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora - električne energije u nuklearnim elektranama - električne energije u elektranama na sunce i vetar - električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

PROIZVODNJA GASA

Šifra delatnosti: 352100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka - gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas

PROIZVODNJA NUKLEARNOG GORIVA

Šifra delatnosti: 244600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju urana od crvene pogače ili drugih ruda - topljenje i rafinisanje urana

PROIZVODNJA PRODUKATA KOKSOVANJA

Šifra delatnosti: 191000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - delatnost koksnih peći - proizvodnju koksa i polukoksa - proizvodnju koksnog gasa - proizvodnju smolastog koksa - proizvodnju gasa od koksa iz visokih peći - proizvodnju sirovog koksa i katrana iz uglja - aglomeraciju koksa

SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE

Šifra delatnosti: 360000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi. Obuhvata: - skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl. - skupljanje kišnice - prečišćavanje vode - obradu vode u industrijske i druge svrhe - desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode - distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način - rad kanala za navodnjavanje

SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

Šifra delatnosti: 353000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - i distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe - i distribuciju hladnog vazduha i vode - leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe

TRGOVINA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Šifra delatnosti: 351400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prodaju električne energije korisnicima - delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju električnom energijom preko sistema za distribuciju energije kojim upravljaju drugi

TRGOVINA GASOVITIM GORIVIMA PREKO GASOVODNE MREŽE

Šifra delatnosti: 352300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prodaju gasa korisnicima preko gasovodne mreže - delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju gasnim gorivima preko sistema za distribuciju gasa kojim upravljaju drugi

TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 473000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle - trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila

TRGOVINA NA VELIKO ČVRSTIM, TEČNIM I GASOVITIM GORIVIMA I SLIČNIM PROIZVODIMA

Šifra delatnosti: 467100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko gorivima, mazivima i uljima kao što su: - ćumur, ugalj, koks, ogrevno drvo i nafta - sirova nafta, neprerađeno ulje, dizel gorivo, benzin, ulje za loženje, ulje za ogrev i kerozin - tečni benzin, butan i propan - ulja za podmazivanje i masti i rafinisani proizvodi od nafte

UKLANJANJE OTPADNIH VODA

Šifra delatnosti: 370000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda - skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta - pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta - obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa - održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda

USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ISTRAŽIVANJEM I EKSPLOATACIJOM NAFTE I GASA

Šifra delatnosti: 91000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu: - usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima - istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim - utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju - usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu - probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa

USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ISTRAŽIVANJEM I EKSPLOATACIJOM OSTALIH RUDA

Šifra delatnosti: 99000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u sektoru rudarstvo za naknadu. Obuhvata: - usluge kod istraživanja mineralnih sirovina - miniranja u rudnicima - izradu jamskih prostorija - iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke - transport rude na eksploatacionom polju - odvodnjavanje i ispumpavanje - istražno bušenje i sondiranje